Accountantskantoor Timmer

Accountancy Nieuws

HomeAccountancy Nieuws

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2024 gepubliceerd. Het maximum bijdrageloon of -inkomen is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en bedraagt € 71.

Lees verder

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop de AOW-opbouw begint, voor het jaar 2029 vastgesteld. De AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd zijn vanaf 2026 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting.

Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag Fiscale verzamelwet 2024

In reactie op een vraag betreffende het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2024 heeft de staatssecretaris gezegd dat per 1 januari 2025 het verlaagde tarief voor de omzetbelasting ook voor het opfokken van dieren zal vervallen. Na die datum blijft het verlaagde tarief in de landbouw bestaan voor door de sector geproduceerde voeding.

Lees verder

Leennormen hypothecair krediet 2024

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de leennormen voor hypothecair krediet voor 2024. Bij de vaststelling van de leennormen is het advies van het Nibud overgenomen.

Lees verder

Premiepercentages 2024

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.  Omschrijving  Percentage of bedrag  AOW  17,90%  Anw  0,10%  Maximum premieloon  € 71.

Lees verder

Hof biedt verdergaand rechtsherstel box 3

Hof biedt verdergaand rechtsherstel box 3 De belastingheffing in box 3 blijft leiden tot procedures, ook na de invoering van de Wet rechtsherstel box 3. In een van deze procedures heeft Hof Den Haag geoordeeld dat het forfaitair berekende rendement beduidend hoger is dan het werkelijk behaalde rendement.

Lees verder

Verplichte vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

erplichte vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen Bij de Eerste Kamer is een voorstel tot wijziging van de Arbowet in behandeling. Dit wetsvoorstel regelt de verplichtstelling van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Lees verder

Voorstel wijziging Wet tegemoetkomingen loondomei

Voorstel wijziging Wet tegemoetkomingen loondomein De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) omvat drie vormen van lastenverlichting voor werkgevers om de arbeidsparticipatie van lagere en middeninkomens te stimuleren. Het betreft de loonkostenvoordelen (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV).

Lees verder

Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023

Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023 Tarieven De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefschijf.

Lees verder

Giftenaftrek in 2023

Giftenaftrek in 2023 Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen, met een minimum van € 60. Betaal de geplande giften voor twee jaar in één jaar om de invloed van de aftrekdrempel

Lees verder

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens, het kan nog

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens, het kan nog Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens over drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld waarna de belasting per jaar over het gemiddelde inkomen wordt berekend.

Lees verder

Premies lijfrentevoorzieningen 2023

Premies lijfrentevoorzieningen 2023 Betaalde premies voor lijfrente-voorzieningen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. De premies zijn aftrekbaar voor mensen die op 1 januari niet meer dan vijf jaar ouder zijn dan de AOW-leeftijd.

Lees verder