Accountantskantoor Timmer

Accountancy Nieuws

HomeAccountancy Nieuws

Kamervragen aftrek specifieke zorgkosten

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de aftrek van specifieke zorgkosten. Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen in aanmerking voor aftrek als zij zijn gedaan wegens ziekte of invaliditeit.

Lees verder

Verblijfkosten internationaal transport

Transportondernemers, die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag per gereden dag aan verblijfskosten ten laste van hun winst brengen. Het voordeel is dat zij bij gebruikmaking van de regeling geen bewijsstukken van de werkelijke verblijfskosten hoeven te bewaren.

Lees verder

Supermarktsaga: een rammelende kas

Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij. Tijdens een boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting is volgens de inspecteur gebleken dat sprake was van een rammelende kas.

Lees verder

Evaluatie giftenaftrek

Onlangs is een evaluatie van de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting uitgevoerd. De staatssecretaris van Financiën heeft het rapport van de evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder

Evaluatie landbouwvrijstelling

Onlangs is een periodieke evaluatie van de landbouwvrijstelling uitgevoerd. Het rapport van de evaluatie is aan de Tweede Kamer aangeboden.

Lees verder

Verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel verhoging minimumloon

De minister van SZW heeft de Eerste Kamer gevraagd het wetsvoorstel ter verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 met spoed te behandelen. De reden daarvoor is dat het UWV uiterlijk op 16 april uitsluitsel nodig heeft over de hoogte van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024.

Lees verder

Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in behandeling. De Kamer vraagt zich af of dit wetsvoorstel werkbaar is voor kleinere bedrijven.

Lees verder

Niet voldaan aan grotendeels-criterium

Een ondernemer, die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer ten minste 1225 uur en de helft van zijn tijd besteed aan werkzaamheden voor de onderneming.

Lees verder

Vragen Eerste Kamer over rapport Aanpak fiscale regelingen

De staatssecretaris van Financiën heeft gereageerd op vragen die door de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer zijn gesteld naar aanleiding van het rapport Aanpak fiscale regelingen. Een van de vragen heeft betrekking op de internetconsultatie voor vereenvoudiging van het belastingstelsel.

Lees verder

Internetconsultatie uitbreiding herzieningsregeling omzetbelasting

De Wet op de omzetbelasting 1968 kent een regeling voor herziening van de aftrek van voorbelasting bij wijziging van het gebruik van een investeringsgoed. De herzieningsregeling is van toepassing op onroerende zaken en rechten daarop en op roerende zaken, waarop wordt of kan worden afgeschreven.

Lees verder

Kamervragen oplopende AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft Kamervragen beantwoord over de verhoging van de AOW-leeftijd, ondanks dat de gemiddelde levensverwachting niet stijgt.

Lees verder

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een subsidieregeling voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. De TEK is ingevoerd als compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Lees verder