Accountantskantoor Timmer

Accountancy Nieuws

HomeAccountancy Nieuws

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen in een register moeten opslaan. De gegevens in dat register moeten toegankelijk zijn voor: de bevoegde autoriteiten en Financial Intelligence Units (FIUs); meldingsplichtige instellingen voor het verplichte cliëntenonderzoek; personen en organisaties, die een legitiem belang

Lees verder

Horizontaal toezicht verhindert navordering of correctie niet

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat aan een onder het convenant horizontaal toezicht ingediende aangifte niet het in rechte te beschermen vertrouwen kan worden ontleend dat de aanslag zonder correctie wordt vastgesteld. Ook de Leidraad Horizontaal Toezicht MKB, Fiscaal dienstverleners van de Belastingdienst zegt niets over tot het al of niet achterwege laten van

Lees verder

Wijziging bedragen en percentages sociale verzekeringen

De minister van SZW heeft een regeling gepubliceerd in verband met de wijziging van diverse bedragen en percentages voor 2023. In het Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is de hoogte van de maximale transitievergoeding aangepast aan de stijging van de contractlonen.

Lees verder

Voortgangsbrief werken met of als zelfstandige(n)

De ministers van SZW en van EZK en de staatssecretaris van Financiën hebben een uitgebreide  voortgangsbrief over het werken met zelfstandigen en als zelfstandige naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet erkent het belang van zelfstandig ondernemerschap voor de economie.

Lees verder

Besluit tijdelijke fiscale maatregelen autobelastingen Oekraïne

Inwoners van Nederland, die hier gebruik maken van een motorrijtuig dat niet is ingeschreven in het Nederlands kentekenregister, zijn hier bpm verschuldigd. Bij een tijdelijk verblijf in Nederland is er geen belastingplicht voor de bpm.

Lees verder

Strand is geen sportaccommodatie

Het verlaagde tarief voor de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van de gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese btw-richtlijn gaat voor deze toepassing van het verlaagde tarief uit van de omschrijving “het verlenen van het recht om gebruik te maken van een sportaccommodatie”.

Lees verder

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen.  Het wetsvoorstel vloeit voort uit het in 2019 gesloten pensioenakkoord en ziet op pensioenregelingen in het kader van een loopbaan als werknemer of zelfstandige.

Lees verder

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is per 1 januari 2023 in werking getreden. Op grond van deze wet wordt het bovenmatige deel van de schulden, die de houder van een aanmerkelijk belang in een vennootschap aan die vennootschap heeft, aangemerkt als een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang.

Lees verder

Wet rechtsherstel box 3

De Wet rechtsherstel box 3 is in het Staatsblad geplaatst.  Op grond van deze wet wordt voor de jaren 2017 tot en met 2022 het voordeel uit sparen en beleggen lager vastgesteld in gevallen waarin het nodig is om rechtsherstel te bieden.

Lees verder

Tarieven box 1 inkomstenbelasting

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2023 als volgt. tariefschijf inkomen op jaarbasis belasting en premies volksverzekeringen, jonger dan AOW-leeftijd idem, AOW-leeftijd en ouder  1a  € 0 t/m € 37.

Lees verder

Uitwerking op hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten

De minister van EZK heeft een uitwerking op hoofdlijnen van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven aan de Tweede Kamer gepresenteerd.  De minister benadrukt dat belangrijke onderdelen van de TEK nog nader moeten worden uitgewerkt.

Lees verder

Gebruikelijk loon in 2023

De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd.  In een bijlage bij de nieuwsbrief is een overzicht van tarieven, bedragen en percentages loonheffingen, zoals deze per 1 januari 2023 gelden, opgenomen.

Lees verder