Accountantskantoor Timmer

Accountancy Nieuws

HomeAccountancy NieuwsPagina 2

Kabinet wil verbod op contante betalingen boven € 3.000

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen omvat een verbod op contante betalingen boven € 3.000.

Lees verder

Loon of schenking?

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking worden tot het loon gerekend.

Lees verder

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking verrekend met de aanslag inkomstenbelasting over 2015.

Lees verder

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen vijf daarin opgenomen maatregelen. Het betreft de wijziging van de 30%-regeling, de afschaffing van de inkoopvrijstelling in de dividendbelasting, de verhoging van het hoge tarief in box 2 van 31% naar 33%, de verhoging van het tarief in box 3

Lees verder

Onzakelijke lening was schenking

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door schenking wordt verkregen. Onder schenking wordt verstaan de gift, zoals omschreven in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en de voldoening aan een natuurlijke verbintenis.

Lees verder

Tweede nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel progressief tarief box 2

In 2022 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De strekking van het wetsvoorstel is het vervallen van enkele fiscale regelingen en de invoering van een progressief tarief in box 2 van de inkomstenbelasting.

Lees verder

Start pre-consultatie direct aanpassen

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoek naar een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem. Dat nieuwe heffingssysteem is volgens de staatssecretaris nodig om het fiscale (proces)recht rechtvaardiger en toekomstbestendig te maken.

Lees verder

Kamervragen aftrek specifieke zorgkosten

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de aftrek van specifieke zorgkosten. Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen in aanmerking voor aftrek als zij zijn gedaan wegens ziekte of invaliditeit.

Lees verder

Verblijfkosten internationaal transport

Transportondernemers, die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag per gereden dag aan verblijfskosten ten laste van hun winst brengen. Het voordeel is dat zij bij gebruikmaking van de regeling geen bewijsstukken van de werkelijke verblijfskosten hoeven te bewaren.

Lees verder

Supermarktsaga: een rammelende kas

Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij. Tijdens een boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting is volgens de inspecteur gebleken dat sprake was van een rammelende kas.

Lees verder

Evaluatie giftenaftrek

Onlangs is een evaluatie van de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting uitgevoerd. De staatssecretaris van Financiën heeft het rapport van de evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder

Evaluatie landbouwvrijstelling

Onlangs is een periodieke evaluatie van de landbouwvrijstelling uitgevoerd. Het rapport van de evaluatie is aan de Tweede Kamer aangeboden.

Lees verder