Accountantskantoor Timmer

Accountancy Nieuws

HomeAccountancy NieuwsPagina 3

Verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel verhoging minimumloon

De minister van SZW heeft de Eerste Kamer gevraagd het wetsvoorstel ter verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 met spoed te behandelen. De reden daarvoor is dat het UWV uiterlijk op 16 april uitsluitsel nodig heeft over de hoogte van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024.

Lees verder

Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in behandeling. De Kamer vraagt zich af of dit wetsvoorstel werkbaar is voor kleinere bedrijven.

Lees verder

Niet voldaan aan grotendeels-criterium

Een ondernemer, die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer ten minste 1225 uur en de helft van zijn tijd besteed aan werkzaamheden voor de onderneming.

Lees verder

Vragen Eerste Kamer over rapport Aanpak fiscale regelingen

De staatssecretaris van Financiën heeft gereageerd op vragen die door de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer zijn gesteld naar aanleiding van het rapport Aanpak fiscale regelingen. Een van de vragen heeft betrekking op de internetconsultatie voor vereenvoudiging van het belastingstelsel.

Lees verder

Internetconsultatie uitbreiding herzieningsregeling omzetbelasting

De Wet op de omzetbelasting 1968 kent een regeling voor herziening van de aftrek van voorbelasting bij wijziging van het gebruik van een investeringsgoed. De herzieningsregeling is van toepassing op onroerende zaken en rechten daarop en op roerende zaken, waarop wordt of kan worden afgeschreven.

Lees verder

Kamervragen oplopende AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft Kamervragen beantwoord over de verhoging van de AOW-leeftijd, ondanks dat de gemiddelde levensverwachting niet stijgt.

Lees verder

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een subsidieregeling voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. De TEK is ingevoerd als compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Lees verder

Rijden met auto waarvan kenteken is geschorst

Het houden van een motorrijtuig is belast met motorrijtuigenbelasting (mrb). De wet bepaalt dat geen mrb wordt geheven als het kenteken van het motorrijtuig is geschorst.

Lees verder

Openstelling SDE++ 2024

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is een subsidieregeling, waarmee de overheid grootschalige duurzame (energie)projecten ondersteunt. Zowel bedrijven, lokale overheden als non-profit organisaties kunnen subsidie aanvragen.

Lees verder

Kamervragen overgangsrecht Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

De Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm is bedoeld om te voorkomen dat bezwaar- en beroepsprocedure worden gestart of doorgezet vanwege het verkrijgen van een proceskostenvergoeding of een vergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het overgangsrecht in deze wet beantwoord.

Lees verder

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

Een theater biedt de bezoekers in de pauze een alcoholhoudend drankje aan. De vraag is of het alcoholhoudende drankje belast is met het algemene btw-tarief van 21% of het verlaagde tarief van 9%.

Lees verder

Wetsvoorstel verlenging IOW

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel ter verlenging van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) ingediend. De verlenging is aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van het arbeidsmarktpakket.

Lees verder