Accountantskantoor Timmer

Update (economische) maatregelen coronavirus

HomeTimmer Nieuws en adviesUpdate (economische) maatregelen coronavirus

Terug naar vorige

Zoals u inmiddels al een beetje van ons gewend bent, volgt er hieronder weer een update met betrekking tot de (economische) maatregelen omtrent het coronavirus.

Hoewel de volksgezondheid natuurlijk voorop staat, gaat voor een aantal van u de tijd dringen met betrekking tot de financiële stand van zaken. Ten aanzien van de volksgezondheid kunnen we allemaal ons steentje bijdragen door ons (ook het komende weekend) strikt te houden aan de richtlijnen en minstens anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. 

Ten aanzien van de economische maatregelen werden aan het eind van de vrijdagmiddag enkele voorwaarden nader bekend gemaakt, waarover wij u in deze update willen informeren. Het gaat daarbij met name om de voorwaarden waaronder een beroep kan worden gedaan op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en de Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers.

Ten aanzien van de overige maatregelen zijn er de afgelopen periode geen wijzigingen opgetreden. 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers geldt voor alle zelfstandig ondernemers, die door de coronacrisis in de knel komen.

Op basis van deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op een speciale bijstandsuitkering. Er is een uitkering voor maximaal drie maanden beschikbaar ter grootte van € 1.050 (gehuwden € 1.500) per maand. Daarnaast is het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen tot maximaal € 10.157 (tegen 2% rente op jaarbasis).

Om voor deze bijdrage(n) in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Gevestigde zelfstandigen, in de leeftijd tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig of rechtmatig verblijvend in Nederland en ook het bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf (waaronder inschrijving bij de Kamer van Koophandel);
 • Is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uren werkzaam in de eigen onderneming);
 • Woonachtig in de gemeente, waar de aanvraag wordt ingediend;
 • Het inkomen is als gevolg van de coronacrisis gedaald tot onder het sociaal minimum.

Specifiek wordt in dit verband nog opgemerkt dat starters, die na 1 januari 2020 zijn gestart met hun onderneming zich moeten wenden tot de reguliere bijstand. 

De aanvraag moet worden ingediend bij de eigen gemeente. Kijk hiervoor op de website van je eigen gemeente.

Voor een uitgebreide uiteenzetting over deze en andere regelingen verwijzen wij, zoals wij ook al in eerdere berichtgeving deden, naar de site van de Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

De Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers is bedoeld voor die mkb-bedrijven (zowel met als zonder personeel) die door noodgedwongen sluiting, inperking van bijeenkomsten en/of negatief reisadvies, schade lijden.

Op basis van deze regeling kan éénmalig een bedrag van € 4.000 worden aangevraagd. Dit bedrag is vrij van belastingen en vrij besteedbaar.

De regeling is opengesteld voor bedrijven die hun hoofdactiviteit in de volgende sectoren hebben:

 • Eet- en drinkgelegenheden;
 • Bioscopen;
 • Haar- en schoonheidsverzorging;
 • Reisbemiddeling- en reisorganisaties;
 • Rijschoolhouders;
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen;
 • Evenementenlocaties en organisatoren;
 • Casino’s.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • De onderneming moet zijn  opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (met als hoofdactiviteit één van de hierboven vermelde sectoren) vóór 16 maart 2020;
 • In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam;
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland, waarvan het vestigingsadres is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Niet-horecaondernemingen dienen ten minste één vestiging te hebben met een ander adres dan het privéadres van de ondernemer(s);
 • Horecaondernemingen (met sbi-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30) dienen minstens één horecagelegenheid te huren, te pachten of in eigendom te hebben; bij deze ondernemingen mag het vestigingsadres van de onderneming gelijk zijn aan het privéadres van de ondernemer(s);
 • De onderneming is niet failliet en er is voor de onderneming geen verzoek tot surseance van betaling ingediend;
 • De ondernemer verklaart dat tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020 minimaal een omzetverlies van € 4000 wordt verwacht;
 • De ondernemer verklaart dat tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020 minimaal € 4000 aan vaste lasten verwacht worden
 • De ondernemer mag niet in de afgelopen twee belastingjaren een beroep hebben gedaan op (meer dan) € 200.000 aan overheidssteun;
 • De onderneming mag geen overheidsbedrijf zijn.

 

De aanvraag loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Omdat de verwachting is dat het zowel bij de gemeenten als bij RVO storm zal lopen naar aanleiding van de openstelling van beide regelingen bestaat er een gerede kans dat de websites overbelast raken. Daarom adviseert de overheid om niet allemaal ineens nu de aanvragen in te gaan dienen. Met name de bedrijven die het nog even kunnen uitzingen wordt gevraagd even geduld te betrachten bij het aanvragen, zodat de bedrijven waarvoor de nood het hoogst is ook als eersten aan de beurt kunnen komen. 

Wij menen u hiermee weer een stapje vooruit te hebben geholpen en wensen u succes zowel in uw bedrijfsvoering in deze moeilijke tijden als bij het aanvragen van een voor u van toepassing zijnde maatregel.

Uiteraard blijven wij, hoewel wij vanuit huis werken, tijdens kantooruren beschikbaar voor hulp en raad.