Accountantskantoor Timmer

Blog Gert Berghorst: Werkkostenregeling (WKR)

HomeTimmer Nieuws en adviesBlog Gert Berghorst: Werkkostenregeling (WKR)

Terug naar vorige

Op Prinsjesdag 2014 is dan eindelijk bekend gemaakt dat de werkkostenregeling (WKR) definitief wordt ingevoerd per 1 januari 2015. Elke ondernemer met personeel is verplicht hieraan mee te doen.

Tot en met 2014 kon u nog kiezen tussen de WKR (ingevoerd in 2011) en de oude regeling van vergoedingen en verstrekkingen. U heeft vanaf 1 januari 2015 deze keuze niet meer.

Wat is de WKR:
De kern van de WKR is dat alles wat u als werkgever aan uw werknemer verstrekt of betaalt naast het nettoloon ook gezien wordt als loon en daardoor in de zogenaamde ‘vrije ruimte’ valt. Komt u boven de vrije ruimte (nu 1,5% en in 2015 1,2% van het totale fiscale loon), dan dient u over het meerdere 80% loonheffing af te dragen.

De belastingdienst heeft bepaald dat de volgende vergoedingen die u betaalt buiten de vrije ruimte vallen:

  1. Intermediaire kosten; dat zijn kosten die een werknemer voorschiet en die de werkgever terugbetaalt.
  2. Gericht vrijgestelde kosten; bijvoorbeeld reiskosten eigen vervoer.
  3. Nihilwaarderingen; bijvoorbeeld arbo-voorzieningen, koffie op de werkplek.

Het is dus zaak zoveel mogelijk vergoedingen en verstrekkingen onder bovengenoemde opsomming in te delen.
Op Prinsjesdag zijn de volgende veranderingen en vereenvoudigingen doorgevoerd en om dit te bekostigen gaat het percentage van de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2%:

  1. het noodzakelijkheidscriterium: dat houdt in dat een werkgever bepaalde voorzieningen, die hij voor de bedrijfsvoering noodzakelijk acht, aan de werknemer kan vergoeden of verstrekken zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte.
  2. de jaarlijkse afrekensystematiek: de werkgever hoeft niet meer per tijdvak te controleren of de vrije ruimte wordt overschreden. Na afloop van het kalenderjaar kan de werkgever in één keer afrekenen in het eerste tijdvak van het nieuwe kalenderjaar.
  3. een concernregeling: door de invoering van de concernregeling wordt het mogelijk om de werkkostenregeling op concernniveau toe te passen. De moedermaatschappij moet voor 95% of meer eigenaar zijn van de (klein)dochtermaatschappij(en) gedurende het hele kalenderjaar om hiervoor in aanmerking te komen.
  4. een vrijstelling voor branche-eigen producten: de oude regeling voor personeelskorting wordt met ingang van 1 januari 2015 in de vorm van een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling opgenomen, zodat dit niet ten koste gaat van de vrije ruimte.
  5. het vervallen van het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen:
    werkplekvoorzieningen worden bijvoorbeeld straks bij ministeriële regeling aangemerkt als gerichte vrijstelling. Het telt dus niet mee voor de vrije ruimte.

De WKR is uitgebreider dan hierboven beschreven en is per bedrijf afhankelijk van de loonsom en de kosten die u aan uw personeel vergoedt. Naar onze mening is het met name bij de WKR belangrijk dat u inzicht heeft in het soort kosten dat u vergoedt. Naast een juiste salarisadministratie is een juiste en actuele financiële administratie ook een vereiste. Accountantskantoor Timmer kan u bij beide ondersteunen, reken maar!

Wanneer u meer informatie wilt of u wilt de specifieke gevolgen voor uw bedrijf weten, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen. Samen kunnen we dan bekijken hoe we de WKR voor uw bedrijf optimaal kunnen uitvoeren.

Vriendelijke groeten,

Gert Berghorst