Accountantskantoor Timmer

Blog Dennis: Transitievergoeding

HomeTimmer Nieuws en adviesBlog Dennis: Transitievergoeding

Terug naar vorige

Per 1 juli 2015 staan er weer diverse wetswijzigingen op stapel. Eén daarvan is de transitievergoeding. Hieronder treft u een uiteenzetting van de voorwaarden, de hoogte en de uitzonderingen van deze vergoeding aan.

Elke werkgever is verplicht een transitievergoeding te betalen aan werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest en waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd.

Er bestaat geen recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst is beëindigd op onderstaande gronden:

 • Wegens schuld werknemer (verwijtbaar handelen);
 • AOW of pensioenleeftijd;
 • Werknemer is jonger dan 18 jaar en werkt minder dan 12 uur per week;
 • Er is een gelijkwaardige voorziening in de CAO;
 • Het betreft een faillissement of schuldsanering werkgever;
 • De beëindiging is in overleg met werknemer op grond van wederzijds goedvinden tot stand gekomen. 

 

De hoogte van de transitievergoeding kan als volgt worden berekend:

 • 1/6 maandsalaris per zes maanden over de eerste tien jaar van het dienstverband;
 • 1/4 maandsalaris per zes maanden over de jaren dat het dienstverband heeft geduurd over de daarop volgende periode;
 • Maximaal is € 75.000 of een jaarsalaris indien dat boven deze grens ligt.

 

Uitzonderingen:

Een aanvulling op bovenstaande is van toepassing op 50 plussers die minimaal tien jaar in dienst zijn. Zij hebben recht op een 1/2 maandsalaris per zes maanden dienstverband vanaf het bereiken van de 50 jarige leeftijd. Deze regel geldt overigens niet voor werkgevers welke minder dan 25 werknemers in dienst hebben. Deze aanvullende regel vervalt per 1 januari 2020.

Daarnaast tellen voor werkgevers met minder dan 25 werknemers, welke in (aantoonbaar) slechte omstandigheden verkeren, de dienstjaren voor 1 mei 2013 niet mee.

 

Flexwerkers:

Ook flexwerkers kunnen recht hebben op een transitievergoeding. Voor het bepalen dient rekening te worden gehouden met onderstaande:

 • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 geëindigd zijn met onderbreking van meer dan drie maanden tellen niet mee;
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2012 geëindigd zijn met onderbreking van maximaal zes maanden tellen wel mee;
 • Wanneer een werkgever de garantie geeft dat de werknemer binnen zes maanden opnieuw aan het werk kan bij werkgever, mag worden afgezien van de transitievergoeding.

 

In principe vervalt de kantonrechtersformule per 1 juli 2015. Rechters hebben wel de mogelijkheid om een billijke extra vergoeding toe te kennen wanneer de werkgever een belangrijke regel, bijvoorbeeld de ‘wederindiensttredings-voorwaarde’, met betrekking tot een ontslagen werknemer heeft overtreden. Dit is de voorwaarde dat ontslagen werknemers gedurende de eerste zes maanden als eerste in aanmerking komen voor vrijgekomen functies binnen het bedrijf.

 

Vriendelijke groeten,

Dennis van Boven