Accountantskantoor Timmer

Wijziging SLIM-regeling

HomeAccountancy NieuwsWijziging SLIM-regeling

Terug naar vorige

De minister van SZW heeft de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) gewijzigd.

Ophogen subsidieplafond

Dit jaar is € 3,37 miljoen extra budget beschikbaar voor de SLIM-regeling. Aan het juni/juli-aanvraagtijdvak wordt € 3 miljoen toegekend, bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Aan het septembertijdvak wordt € 0,37 miljoen toegekend voor individuele mkb-ondernemers. Dat tijdvak wordt opengesteld op 1 september 2023.

Toevoegen nieuwe weigeringsgrond

Om zoveel mogelijk verschillende bedrijven de mogelijkheid te geven een SLIM-subsidie aan te vragen, is een nieuwe weigeringsgrond opgenomen. Een subsidie voor een activiteit zal eerst moeten worden vastgesteld voordat een nieuwe subsidie voor eenzelfde activiteit kan worden verleend.

Verval verplichte terugvordering

Wanneer een subsidieontvanger niet ten minste 60% van de begrote projectkosten voor de aangevraagde activiteiten realiseert, wordt het subsidiebedrag op nihil vastgesteld. De SLIM-regeling houdt daarbij geen rekening met eventuele verzachtende omstandigheden. Met ingang van 10 juli 2023 wordt die bepaling uit de regeling niet meer toegepast. In plaats daarvan wordt bij de vaststelling van subsidies uitgegaan van de regeling van artikel 4:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Verplicht mkb-formulier

Aan de SLIM-regeling is de eis toegevoegd dat ondernemingen een mkb-verklaring bij hun aanvraag moeten voegen. Voor de hoogte van de subsidie voor bepaalde activiteiten is het onderscheid tussen kleine en middelgrote ondernemingen van belang. Voor een kleine onderneming is dat 80% van de subsidiabele kosten en voor een middelgrote onderneming 60%.

Wijziging drempelbedrag verplicht evaluatieverslag

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling moet een evaluatieverslag worden gevoegd als het verleende subsidiebedrag meer dan € 25.000 bedraagt. Eerder moest dat ook als het subsidiebedrag € 25.000 was.