Accountantskantoor Timmer

Wijziging besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

HomeAccountancy NieuwsWijziging besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Terug naar vorige

De wijzigingen houden verband met de Wet tot aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente. Deze wet voorziet onder meer in de volgende aanpassingen:

  1. pensioenuitvoerders hebben het recht alle kleine pensioenen automatisch over te dragen, met uitzondering van aanspraken op een vastgestelde uitkering ondergebracht bij een verzekeraar;
  2. voor zover pensioenuitvoerders nog een recht op afkoop hebben van kleine pensioenen, geldt dat voor alle kleine pensioenen, met uitzondering van aanspraken op een vastgestelde uitkering ondergebracht bij een verzekeraar; en
  3. pensioenuitvoerders hebben het recht ook kleine nettopensioenen af te kopen, zonder dat dit fiscaal gezien “onregelmatig” is.

In verband daarmee wordt de informatie, die een deelnemer ontvangt op het moment dat zijn deelname aan de pensioenregeling is beëindigd, uitgebreid. De toezichtstaak van de AFM is uitgebreid. De AFM gaat ook toezien op de naleving van de regels met betrekking tot de afkoop van kleine nettopensioenen.