Accountantskantoor Timmer

Vragen Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

HomeAccountancy NieuwsVragen Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Terug naar vorige

De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 aangenomen. Daarbij zijn vragen gesteld, die de staatssecretaris schriftelijk heeft beantwoord.

Een van de vragen is of het Belastingplan 2023 aanvullende fiscale maatregelen bevat om het koopkrachtverlies te compenseren. Het kabinet beziet in augustus of, en zo ja welke, aanvullende koopkrachtmaatregelen voor 2023 nodig, wenselijk en mogelijk zijn. Factoren van belang zijn de integrale koopkrachtontwikkeling, de verwachte ontwikkeling van energie- en brandstofprijzen voor 2023, de staat van de overheidsfinanciën en het beleid in omringende landen. Nadere informatie volgt op Prinsjesdag.

Het kabinet realiseert zich dat minder gebruik gemaakt moet worden van goedkeurende beleidsbesluiten, die vooruitlopen op wetswijzigingen. Er wordt een kader uitgewerkt waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden het aanvaardbaar is om dergelijke beleidsbesluiten in te zetten. Het kabinet streeft ernaar om dit kader nog voor de behandeling van het Belastingplan 2023 aan beide Kamers aan te bieden.

Het kabinet heeft toegezegd om voor Prinsjesdag een onderzoek op te leveren naar de grenseffecten van de accijnsverlaging op brandstof in Nederland. Eerder heeft in 2014 een dergelijk grenseffectenonderzoek plaatsgevonden. Ook dit keer zal het onderzoek een analyse bevatten van de pompprijzen in de grensregio en het binnenland voor verschillende typen tankstations. Het onderzoek omvat een analyse van de prijsverschillen met de buurlanden, op basis van gegevens van de Europese Commissie.