Accountantskantoor Timmer

Subsidieregeling praktijkleren 2020-2021

HomeAccountancy NieuwsSubsidieregeling praktijkleren 2020-2021

Terug naar vorige

De subsidieregeling praktijkleren biedt een tegemoetkoming in de kosten aan werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan studenten, leerlingen of promovendi. 

De minister van OCW heeft de subsidieregeling gewijzigd. Ten eerste zijn de subsidieplafonds voor 2021 vastgesteld. De afgelopen jaren was het budget ontoereikend om aan alle aanvragers de maximumsubsidie van € 2.700 per volledige praktijkleerplaats uit te keren. De plafonds zijn daarom verhoogd.

Voor praktijkleerplaatsen in het mbo in contact- en conjunctuurgevoelige sectoren is aanvullende subsidie mogelijk. Hiervoor is in het studiejaar 2020–2021 € 15,8 miljoen beschikbaar. Wanneer voor alle doelgroepen de maximale basissubsidie kan worden uitgekeerd, wordt een eventueel resterend budget toegevoegd aan het budget voor aanvullende subsidie voor contact- en conjunctuurgevoelige sectoren.

Voor de sectoren landbouw, horeca of recreatie bestaat sinds het studiejaar 2019-2020 een aanvullende subsidie. Voor deze sectoren is in het studiejaar 2020–2021 € 10,6 miljoen beschikbaar. Het beschikbare bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie.

Ook voor hbo-praktijkleerplaatsen in de sectoren techniek en gezondheidszorg is er extra subsidie mogelijk. Het beschikbare budget voor 2021 bedraagt € 6,7 miljoen.

Aan de regeling is een bepaling toegevoegd om de feitelijke hoofdactiviteit aan te tonen wanneer deze afwijkt van hetgeen vermeld staat in het handelsregister om te voorkomen dat een werkgever de aanvullende subsidie misloopt.

In 2020 kon een voorschot voor de subsidie praktijkleren worden aangevraagd. Sommige werkgevers die in 2020 een voorschot hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen omdat zij geen definitieve aanvraag hebben ingediend bij de reguliere aanvraagronde. Werkgevers die daadwerkelijk studenten hebben begeleid en recht zouden hebben gehad op subsidie als zij ook een definitieve aanvraag hadden ingediend, hoeven het voorschot niet terug te betalen.