Accountantskantoor Timmer

Start pre-consultatie direct aanpassen

HomeAccountancy NieuwsStart pre-consultatie direct aanpassen

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoek naar een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem. Dat nieuwe heffingssysteem is volgens de staatssecretaris nodig om het fiscale (proces)recht rechtvaardiger en toekomstbestendig te maken. Het streven is dat er nog dit jaar een conceptwetsvoorstel ter consultatie wordt gelegd. Daaraan voorafgaand vindt een pre-consultatie van de fiscale rechtspraktijk, belangenbehartigers en andere partijen plaats.

De bedoeling is dat het nieuwe systeem van direct aanpassen vooralsnog alleen gaat gelden voor de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Uitgangspunt is dat alle berichten na de vaststelling van de aanslag worden aangemerkt als verzoeken om herziening en niet langer als bezwaar. Als een verzoek om herziening wordt afgewezen, is bezwaar en beroep tegen die afwijzing mogelijk. Hiermee wordt de formele bezwaar- en beroepsprocedure zoveel mogelijk behouden voor daadwerkelijke geschillen. Een belastingplichtige heeft drie jaar na afloop van het belastingjaar de mogelijkheid om een aanslag te laten verminderen. De herzieningstermijn onder het system direct aanpassen is aanzienlijk langer dan de huidige bezwaartermijn van zes weken. Herziening kan in beginsel op elke grond gebeuren. Met de invoering van een herzieningstermijn van drie jaar vervalt de mogelijkheid van ambtshalve vermindering. Daarvoor geldt nu een termijn van vijf jaar.