Accountantskantoor Timmer

Rangorde inkomensbestanddelen

HomeAccountancy NieuwsRangorde inkomensbestanddelen

Terug naar vorige

De Wet IB 2001 kent een rangorderegeling voor voordelen die als bestanddeel van meerdere inkomensvormen kunnen worden aangemerkt. 

Een dergelijk voordeel wordt uitsluitend op grond van het eerst opgenomen hoofdstuk, afdeling of paragraaf van de wet aangemerkt als bestanddeel van het desbetreffende belastbare inkomen. Voor inkomsten uit het verrichten van werkzaamheden is de wettelijke rangorde winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden.

In een procedure voor Hof Den Haag was tussen partijen niet in geschil dat de belanghebbende door het verrichten van werkzaamheden inkomsten had genoten. Het hof beoordeelde eerst of deze inkomsten konden worden aangemerkt als winst uit onderneming. De belanghebbende heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd om de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat hij winst uit onderneming heeft genoten. Ook voor het hebben genoten van loon uit dienstbetrekking voerde de belanghebbende te weinig onderbouwing aan. De conclusie was dat de inkomsten resultaat uit overige werkzaamheden vormden.