Accountantskantoor Timmer

Kamervragen STAP-budget

HomeAccountancy NieuwsKamervragen STAP-budget

Terug naar vorige

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing die arbeidsmarktgericht is. 

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De regeling is de vervanger van de inmiddels afgeschafte aftrekpost in de inkomstenbelasting voor scholing. De minister van SZW heeft Kamervragen over de regeling beantwoord.

Anders dan de vragenstellers veronderstellen, komen alleen kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een scholingsactiviteit in aanmerking voor subsidie. Niet-noodzakelijke kosten zoals reizen of overnachtingen zijn uitgesloten. Er is een toetsingskamer ingesteld, die toeziet op de arbeidsmarktgerichtheid van opleidingen en controleert of opleiders en opleidingen voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Opleiders die zich niet aan de voorwaarden van het STAP-budget houden, worden verzocht om opleidingen uit het scholingsregister te verwijderen. Als dat niet gebeurt, kan de opleider (tijdelijk) uit het scholingsregister worden verwijderd en kan subsidie teruggevorderd worden.

Het STAP-budget is bewust niet gericht op specifieke sectoren. De regeling is gericht op de gehele beroepsbevolking. De minister wil de uitkomsten van een eerste evaluatie afwachten voordat besloten wordt om de bestaande middelen meer gericht in te zetten.