Accountantskantoor Timmer

Kamervragen salderingsregeling elektriciteit

HomeAccountancy NieuwsKamervragen salderingsregeling elektriciteit

Terug naar vorige

Wie met zonnepanelen meer elektriciteit opwekt dan hij op dat moment gebruikt, kan het meerdere leveren aan de energieleverancier. 

Op grond van de wettelijke salderingsregeling wordt het verschil tussen geleverde en afgenomen stroom door de energieleverancier gefactureerd aan de afnemer. De minister voor Klimaat en Energie heeft Kamervragen beantwoord over de werking van deze salderingsregeling. Volgens de wettelijke regeling berekent de energieleverancier het verbruik door de afgenomen elektriciteit te verminderen met de geleverde hoeveelheid. Levert een klant meer dan hij afneemt, dan betaalt de energieleverancier de klant een vergoeding, die volgens de wet redelijk moet zijn.

Uit de wet volgt niet over welke periode de saldering van hoeveelheden dient plaats te vinden. De intentie van de salderingsregeling is dat de hoeveelheden op jaarbasis gesaldeerd moeten worden. Op die manier kan een in de zomer opgewekt overschot gesaldeerd worden met de hogere afname in de winter.

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag in behandeling. Dat wetsvoorstel houdt in dat de salderingsregeling in de periode van 2025 tot 2031 stapsgewijs wordt afgebouwd tot nul. De minister komt met een nota van wijziging waarin wordt vastgelegd dat op jaarbasis gesaldeerd moet worden. In de nota van wijziging wordt ook opgenomen dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld over de berekening van de jaarlijkse leveringskosten. Op die manier kan het tarief voor een overschot aan door de klant geleverde elektriciteit worden bepaald.