Accountantskantoor Timmer

Kamervragen aftrek specifieke zorgkosten

HomeAccountancy NieuwsKamervragen aftrek specifieke zorgkosten

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de aftrek van specifieke zorgkosten. Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen in aanmerking voor aftrek als zij zijn gedaan wegens ziekte of invaliditeit. De uitgaven zijn pas aftrekbaar wanneer zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Homeopathische en alternatieve geneesmiddelen zijn aftrekbaar, mits zij zijn voorgeschreven door een arts.

De staatssecretaris is van mening dat het begrip “voorschrift door een arts” in de Wet IB 2001 voldoende duidelijk is. Bij medicijnen zal de arts doorgaans een recept voorschrijven en bij genees- en heelkundige hulp zal het voorschrift kunnen bestaan uit een schriftelijke of elektronische doorverwijzing. Volgens de meest recente steekproef van de Belastingdienst is in 28% van de belastingaangiftes, waarin uitgaven voor specifieke zorgkosten worden opgevoerd, sprake van fouten. Het gaat dan om een corrigeerbaar bedrag van € 346 miljoen of 39% van de opgegeven zorgkosten.

De fiscale regeling voor specifieke zorgkosten is in 2022 geëvalueerd. In de reactie op de evaluatie heeft het kabinet aangegeven dat de regeling meer gericht moet worden op mensen met een beperking en/of een chronische ziekte. Ook moet de regeling worden vereenvoudigd.

De Belastingdienst stelt prioriteiten bij de handhaving. Zo selecteert de Belastingdienst bepaalde rubrieken uit de aangifte inkomstenbelasting voor themagericht toezicht. Het grootste nalevingstekort van de inkomensheffing betreft de aftrek specifieke zorgkosten. Bij de behandeling van de aangiften over 2023 krijgen de volgende rubrieken extra aandacht:

  • specifieke zorgkosten;
  • financieringskosten eigen woning;
  • giften; en
  • loon en premies arbeidsongeschiktheidsverzekering.