Accountantskantoor Timmer

Kamermoties verbetering bedrijfsopvolgingsregeling

HomeAccountancy NieuwsKamermoties verbetering bedrijfsopvolgingsregeling

Terug naar vorige

De bedrijfsopvolgingsregeling is een faciliteit in de Successiewet voor de overdracht van ondernemingsvermogen. 

De regeling houdt in dat de waarde van het verkregen ondernemingsvermogen is vrijgesteld van schenk- of erfbelasting tot een bedrag van ruim € 1,1 miljoen. Voor zover de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. De bedrijfsopvolgingsregeling is ook van toepassing op aandelen in een vennootschap. In dat geval is de toepassing beperkt tot de waarde van de door de vennootschap gedreven objectieve onderneming. De waarde van beleggingen van de vennootschap valt buiten de regeling.

In het geval van schenking van ondernemingsvermogen dient de schenker de onderneming gedurende vijf jaar voorafgaand aan de schenking te hebben gedreven. In het geval van overlijden van de ondernemer geldt een termijn van ten minste één jaar. De bedrijfsopvolger dient de verkregen onderneming voort te zetten gedurende ten minste vijf jaar.

De Tweede Kamer heeft onlangs twee moties aangenomen waarin wordt opgeroepen de bedrijfsopvolgingsregeling te verbeteren. Volgens de moties is de Nederlandse regeling minder gunstig dan de regelingen van andere EU-landen. Het kabinet moet onderzoeken hoe de bezits- en de voortzettingseis van de regeling meer in overeenstemming gebracht kan worden met de voorwaarden die gelden in andere EU-landen. Door de Nederlandse bezits- en voortzettingseis vallen overnames binnen vijf jaar voor een schenking van ondernemingsvermogen of binnen één jaar voor het overlijden van de ondernemer niet onder de regeling. De regeling is evenmin van toepassing wanneer delen van een onderneming binnen vijf jaar na de vererving of schenking worden afgestoten.