Accountantskantoor Timmer

Hypotheeknormen 2022

HomeAccountancy NieuwsHypotheeknormen 2022

Terug naar vorige

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de jaarlijkse aanpassing van de leennormen voor hypothecair krediet. 

Voor inkomens tot ongeveer € 50.000 neemt de maximale leenruimte heel licht toe en bij inkomens daarboven neemt de maximale leenruimte iets af. Dit komt door de prijsstijging van de overige uitgaven van huishoudens. Rekening houdend met de verwachte gemiddelde bruto loonstijging van 2,2% zal de maximale leenruimte voor alle inkomenscategorieën iets toenemen ten opzichte van 2021. Het kabinet volgt het advies van het Nibud en wijzigt de systematiek van de leennormen niet voor het jaar 2022.

De minister is niet van plan de wegingsfactor voor studieschulden op de leencapaciteit van huishoudens met een studieschuld verder te verlagen. De wegingsfactor voor studieschulden bedraagt sinds 1 januari 2021 0,35%. De Tweede Kamer had in een motie om verdere verlaging gevraagd. De huidige wegingsfactor is, gelet op de rente op studieleningen, de laagste die door het Nibud verantwoord wordt geacht. Een verlaging van de wegingsfactor is volgens de minister onverantwoord, omdat oud-studenten daarmee een groter risico lopen op financiële problemen.