Accountantskantoor Timmer

Hof biedt verdergaand rechtsherstel box 3

HomeAccountancy NieuwsHof biedt verdergaand rechtsherstel box 3

Terug naar vorige

Hof biedt verdergaand rechtsherstel box 3
De belastingheffing in box 3 blijft leiden tot procedures, ook na de invoering van de Wet rechtsherstel box 3.

In een van deze procedures heeft Hof Den Haag geoordeeld dat het forfaitair berekende rendement beduidend hoger is dan het werkelijk behaalde rendement. Op basis van de Wet rechtsherstel box 3 en het daaraan voorafgaande besluit van gelijke strekking was de rendementsgrondslag voor het jaar 2018 van de belanghebbende herrekend naar € 790. Het werkelijk behaalde rendement bestond uit ontvangen rente en dividend voor een totaal bedrag van € 310.

Het hof heeft de belanghebbende verder rechtsherstel geboden door de rendementsgrondslag vast te stellen op het werkelijke rendement van € 310. Ongerealiseerde vermogenswinsten en -verliezen heeft het hof buiten beschouwing gelaten. Het hof heeft verder geoordeeld dat, gelet op de rente- en dividendopbrengsten en het inkomen in box 1, de verlaagde heffing in box 3 voor de belanghebbende geen individuele en buitensporige last vormt.