Accountantskantoor Timmer

Herstructurering en verliesverrekening fiscale eenheid

HomeAccountancy NieuwsHerstructurering en verliesverrekening fiscale eenheid

Terug naar vorige

Voor een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting gelden bijzondere regels met betrekking tot de verrekening van verliezen. 

De verrekening van verliezen die een vennootschap heeft geleden voor opname in de fiscale eenheid, de zogenaamde voorvoegingsverliezen, vindt plaats met belastbare winst van de fiscale eenheid voor zover deze winst aan de betreffende vennootschap is toe te rekenen. De aan een met ingang van haar oprichting in een fiscale eenheid opgenomen dochtermaatschappij toe te rekenen winst van de fiscale eenheid wordt aangemerkt als winst van de vennootschappen die de dochtermaatschappijen hebben opgericht, naar rato van hun kapitaalinbreng.

Voor een juridische fusie binnen de fiscale eenheid is in het Besluit Fiscale Eenheid een regeling getroffen. Op verzoek van de moedermaatschappij van de fiscale eenheid wordt de fiscale eenheid met de verdwijnende vennootschap geacht niet te zijn verbroken als ook de verkrijgende rechtspersoon deel uitmaakt van dezelfde fiscale eenheid.

De rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld over de verrekening van een voorvoegingsverlies van de moedermaatschappij in een fiscale eenheid met de winst van een binnen de fiscale eenheid opgerichte dochtermaatschappij. Deze dochtermaatschappij had door middel van een juridische fusie de onderneming verkregen van een vennootschap die na een overname in de fiscale eenheid was opgenomen. Volgens de rechtbank bestond op grond van de wettelijke bepalingen in beginsel recht op verrekening van het voorvoegingsverlies met de fiscale winsten uit 2015 en 2016 die aan de nieuw opgerichte dochtermaatschappij waren toe te rekenen. De rechtbank overwoog dat de fiscale eenheid had voldaan aan de vereisten van de diverse wetsbepalingen. Dat de uitkomst van de toepassing van het samenstel van die bepalingen bij een grammaticale uitleg op gespannen voet staat met doel en strekking van een of meer van die bepalingen als zij op zichzelf worden beschouwd, kan volgens de rechtbank niet rechtvaardigen dat aan dit samenstel van bepalingen een andere uitleg wordt gegeven. De wetsbepalingen zijn uitvoerig, gedetailleerd en onvoorwaardelijk geformuleerd. Dat betekent dat de fiscale eenheid zich, mede in het kader van de rechtszekerheid, met recht kan beroepen op een grammaticale uitleg van deze bepalingen.

De door de Belastingdienst bepleite toepassing van het leerstuk van fraus legis heeft de rechtbank afgewezen. Het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting is omvangrijk en bevat vele bepalingen die zijn bedoeld om specifieke vormen van belastingmisbruik tegen te gaan. Het toepassen van het algemene leerstuk van fraus legis zou een ongeoorloofde inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel opleveren. De rechtbank heeft verrekening van verliezen met de winsten van 2015 en 2016 toegestaan. In beide jaren kwam het belastbare bedrag door verliesverrekening uit op nihil.