Accountantskantoor Timmer

Giften aan verenigingen

HomeAccountancy NieuwsGiften aan verenigingen

Terug naar vorige

De Tweede Kamer heeft in een motie verzocht om uitbreiding van de fiscale faciliteiten voor algemeen nut beogende instellingen naar verenigingen. In een reactie heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de huidige mogelijkheden om fiscaal gefaciliteerd giften aan verenigingen te doen. Verruiming van de faciliteiten acht de staatssecretaris zowel beleidsmatig als uitvoeringstechnisch onwenselijk.

Een gift komt in aanmerking voor aftrek als deze is gedaan aan een ANBI of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (steunstichting SBBI). Een steunstichting SBBI is een stichting die is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. Giften aan verenigingen zijn wegens het ontbreken van de ANBI-status in beginsel niet aftrekbaar, tenzij het periodieke giften betreft. De vereniging moet daartoe aan de volgende eisen voldoen:

  • de vereniging heeft 25 of meer leden;
  • de vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid;
  • de vereniging is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting; en
  • de vereniging is gevestigd in de Europese Unie, in een bij ministeriële regeling aangewezen mogendheid of op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.

Uitbreiding giftenaftrek naar verenigingenDe giftenaftrek is bedoeld om giften te stimuleren aan instellingen die bijdragen aan het algemeen nut. Vanuit de doelstelling past het niet om verenigingen dezelfde faciliteiten te bieden als ANBI’s. Een uitbreiding van de giftenaftrek naar verenigingen leidt naast een verminderde belastingopbrengst tot meer uitvoeringslasten.