Accountantskantoor Timmer

Brief en Kamervragen nultarief groente en fruit

HomeAccountancy NieuwsBrief en Kamervragen nultarief groente en fruit

Terug naar vorige

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd te onderzoeken of het mogelijk is per 1 november 2022 het nultarief in de btw op onbewerkte groente en fruit in te voeren. 

De staatssecretaris van VWS heeft toegezegd te bekijken of de voor 1 april 2023 geplande verhoging van de accijns op tabak en alcohol per 1 januari 2023 in werking kan treden. In een brief aan de Tweede Kamer doen beide bewindslieden hun toezeggingen gestand.

Nultarief op groente en fruit

Volgens de staatssecretaris van Financiën is een snellere invoering van het nultarief op groente en fruit dan per 1 januari 2024 niet mogelijk. De invoering van het nultarief op groente en fruit brengt mee dat er wettelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen groente en fruit en andere voedingsmiddelen. Voor andere voedingsmiddelen dan groente en fruit blijft immers het verlaagde btw-tarief gelden. Wanneer het btw-nultarief slechts zou gelden voor onbewerkte groente en fruit moet worden gedefinieerd wat ‘onbewerkt’ inhoudt om onduidelijkheden te voorkomen.

Verhoging accijnzen tabak en alcohol

In het Belastingplan 2023 is een accijnsverhoging opgenomen voor tabak per 1 april 2023 en een verhoging van het minimumtarief van accijns op bier per 1 januari 2023. Gezien het feit dat het Belastingplan 2023 nog door de Tweede en de Eerste Kamer behandeld moet worden, is het niet mogelijk de verhoging in de bieraccijns te vervroegen. Een wijziging van de tabaksaccijns kan niet eerder ingaan dan op de eerste dag van de vierde kalendermaand na afloop van de kalendermaand van publicatie van de wijziging. De ratio hiervan is dat de Douane en het bedrijfsleven een termijn van drie maanden nodig hebben voor het aanmaken, aanvragen, distribueren en verwerken van nieuwe accijnszegels. Als het Belastingplan 2023 eind dit jaar wordt aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad, kan de tariefswijziging niet eerder zijn dan 1 april 2023.

Beantwoording Kamervragen

In een bijlage bij deze brief worden Kamervragen over de toepassing van een lager btw-tarief op verse groente en fruit beantwoord. Enkele lidstaten van de EU kennen voor verse en/of onbewerkte groente en fruit een lager btw-tarief dan voor andere voedingsmiddelen. Het kabinet wil zorgvuldig onderzoek doen naar een btw-nultarief op groente en fruit. Waar de grens voor toepassing van het nultarief ligt, moet zo duidelijk mogelijk worden vastgelegd. Daarom wordt onderzoek gedaan naar de afbakeningsmogelijkheden voor groente en fruit binnen de btw. Daarbij wordt ook gekeken naar de toepassing van verlaagde tarieven in andere lidstaten. Een mogelijkheid kan zijn om voor de afbakening een systeem te hanteren op basis van de douanecodes. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting begin 2023 worden opgeleverd. Het kabinet vindt het verstandig om de conclusies van dit onderzoek af te wachten voordat tot eventuele invoering van een btw-nultarief op groente en fruit wordt overgegaan.