Accountantskantoor Timmer

Bewijs specifieke zorgkosten

HomeAccountancy NieuwsBewijs specifieke zorgkosten

Terug naar vorige

Uitgaven voor specifieke zorgkosten kunnen als persoonsgebonden aftrek in mindering worden gebracht op het belastbare inkomen. 

De Wet IB 2001 bevat een limitatieve opsomming van de uitgaven die als specifieke zorgkosten zijn aan te merken. De belastingplichtige dient aannemelijk te maken dat hij de uitgaven heeft gedaan en dat hij voldoet aan de voorwaarden voor aftrek. De inspecteur mag voor ieder jaar informatie opvragen bij de belastingplichtige. Voor ieder jaar afzonderlijk wordt beoordeeld of recht bestaat op de geclaimde aftrek. Dat geldt ook voor een belastingplichtige die chronisch ziek is en daardoor te maken heeft met steeds terugkerende kosten.

Een beroep op het vertrouwensbeginsel, omdat de belastingplichtige in eerdere jaren de door hem geclaimde aftrek met stukken heeft onderbouwd, slaagt niet. Omdat ieder jaar op zichzelf staat, moeten voor elk jaar de opgevoerde uitgaven voor specifieke zorgkosten aannemelijk worden gemaakt, tenzij de inspecteur een andersluidende toezegging heeft gedaan.