Accountantskantoor Timmer

Afwezigheid van alle schuld

HomeAccountancy NieuwsAfwezigheid van alle schuld

Terug naar vorige

Aan een belastingplichtige of inhoudingsplichtige die belasting, die op aangifte moet worden voldaan of afgedragen, niet of te laat heeft betaald, kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen. 

De verzuimboete heeft tot doel te bevorderen dat belastingplichtigen hun wettelijke verplichtingen nakomen. De enkele constatering van een verzuim is in beginsel voldoende om een boete op te leggen. Bij afwezigheid van alle schuld aan de zijde van de belastingplichtige wordt geen verzuimboete opgelegd. De belastingplichtige zal daartoe feiten moeten stellen en bij betwisting daarvan aannemelijk moeten maken waaruit duidelijk wordt dat hij in de gegeven omstandigheden alle redelijkerwijs van hem te vergen zorg heeft betracht om het verweten feit te voorkomen. Een fout van een door de belastingplichtige ingeschakelde adviseur leidt niet tot een boete als de belastingplichtige voldoende zorgvuldig heeft gehandeld bij de keuze van en in de samenwerking met die adviseur.

Een bv bestreed een aan haar opgelegde verzuimboete met een beroep op afwezigheid van alle schuld. De boete had betrekking op een te laag bedrag aan afgedragen dividendbelasting als gevolg van een onjuiste aangifte. De bv had de aangifte dividendbelasting laten verzorgen door het kantoor van haar gemachtigde. De bv ging ervan uit dat haar gemachtigde voldoende deskundig was en dat zij niet aan diens zorgvuldige taakvervulling hoefde te twijfelen. Volgens de rechtbank hoefde de bv er niet op toe te zien dat de gemachtigde zijn werkzaamheden naar behoren zou uitvoeren. De rechtbank vernietigde de boetebeschikking wegens afwezigheid van alle schuld.

In hoger beroep onderschreef Hof Amsterdam het oordeel van de rechtbank.